Politik Ekonomi Doktora Programı

Politik Ekonomi Doktora Programı

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde açılmış olan Politik Ekonomi Doktora Programı, disiplinler arası bir nitelik taşıyor. ‘Politik ekonomi’ kavramına yüklenen anlamlar zaman içinde ve tanımlayana göre farklılıklar gösteriyor ise de politik ekonomiyi, siyasi ve iktisadi süreçlerin karşılıklı ilişkisini ekonomi, siyaset bilimi, ve sosyolojiden alınan yöntemlerle inceleyen sosyal bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür. Akademik kompartımanlaşma, belli bir alanda uzmanlaşmayı ve uzmanlaşılan alanda nispeten derin çözümleme yapmayı teşvik etmek bakımından avantajlar sağlasa da, tam da bu uzmanlaşmadan kaynaklı bir dizi dezavantajı da beraberinde getirmiştir. Bilimsel çalışmaların, özellikle de kuramsal katkıların teşvik edilmesi için, bilhassa lisans sonrası akademik programlarda, mümkün mertebe farklı akademik kompartımanları biraraya getiren disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması gereklidir. Politik ekonomi alanındaki araştırmalar da, ekonomi, siyaset bilimi, ve sosyoloji gibi farklı disiplinler arasında işbirliğini gerektirir. Yaşamlarımızı yakından etkileyen siyasi ve iktisadi gelişmeleri yorumlarken ve bu çerçevede yaşanan sorunlara çözüm ararken başvurulabilecek yaklaşımlar geliştirmeye katkı sağlar.

‘Politik Ekonomi Doktora Programı’nda yer alan temalar oldukça çeşitlilidir. Zira siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini, uluslararası politik ekonomi; siyasi ve iktisadi kurumlar; kurumsal reformlar ve dönüşümler; çevresel kaynak politikaları; sosyal politika gibi bir dizi farklı çerçevede incelemek mümkündür. Politik ekonomi alanındaki çözümlemeler, düzenleme; bölüşüm politikası; seçimler; siyasi katılım ve kolektif eylem; çıkar örgütleri; bürokrasi; karşılaştırmalı kurumlar; ekonomi politikaları; siyasi ve iktisadi bağımlılık; hukuk ve ekonomi etkileşimi; çalışanların korunması; iş dünyası ve devlet gibi konuları da kapsayan geniş bir yelpaze içinde yer alır. Bu nedenle, ‘Politik Ekonomi Doktora Programı’mızda seçmeli dersler mümkün mertebe çeşitlendirilmiş, öğrencinin, ilgi alanına göre donanımını artırmasının ve araştırmalarını yönlendirmesinin önü açılmaya çalışılmıştır. Seçmeli derslerin çeşitlendirilmesi politikasını benimseyen politik ekonomi doktora programları arasında, Harvard University ‘Political Economy and Government’; Stanford University ‘Political Economy’; Princeton University ‘Political Economy’; University of Texas at Dallas ‘Public Policy and Political Economy’ programları da vardır.

‘Politik Ekonomi Doktora Programı’, esas olarak, salt ekonomi veya salt siyaset bilimi doktora programlarının akademik yönden tatmin etmeyeceği; ekonomi ve siyaset bilimi disiplinlerini harmanlayarak bilimsel çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan adaylar için uygundur. Sosyal bilimler ve hukuk alanındaki fakültelerden lisans ve/veya lisans üstü derecesi olan adayların ‘Politik Ekonomi Doktora Programı’na başvuru hakları vardır. İktisat ve/veya siyaset bilimi altyapısı yetersiz görülen adaylar ise ‘Politik Ekonomi Doktora Programı’na başlayabilmek için, bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmalıdır.

Politik Ekonomi Doktora Programı, dersler, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora öğrencisinin ders aşamasını, 4 zorunlu, 4 seçmeli kredili ders ve 1 tane kredisiz seminer dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora öğrencisinin alacağı seçmeli dersler Politik Ekonomi Doktora Programı’nda açılan POEC kodlu derslerden olmalıdır.

Eğitim dili Türkçe olan ‘Politik Ekonomi Doktora Programı’mız, iki akademik yıl boyunca süren derslerin, yeterlilik sınavının, tez önerisinin, ve tez çalışmasının oluşturduğu kısımlardan oluşmuştur. Kuramsal ve ampirik teknikler açısından öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayarak; bağımsız araştırma yürütme, derinlikli analiz yapma, ve yeni sentezlere ulaşma becerilerini geliştirme hedefi programın amaçları arasındadır. Ülkemizde, araştırma ve yüksek öğretim görevleri için nitelikli insan kaynağı sıkıntısı söz konusu olduğundan, ‘Politik Ekonomi Doktora Programı’mız, bu sıkıntının giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Atılım Üniversitesi bünyesindeki bilimsel çalışmalar, toplumumuza ve insanlığa fayda sağlamayı hedeflemeyi sürdürecektir.