Ders Tanımları

ZORUNLU DERSLER
POEC 600 - Seminer
Bu dersin temel amacı, öğrencilere, araştırma projesi tasarlama ve yürütme konusunda ileri düzeyde donanım sağlamaktır. Öğrenciler bu ders sayesinde edinecekleri birikimi, tez, proje ve diğer akademik çalışmalarında kullanabileceklerdir. (Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.)

POEC 601 – Sosyal Bilim Felsefesi
Dersin tartışma konularının ana eksenini sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu ilişkinin “etkileşim”, “farklılaşma” ya da “çatışma” şeklinde kavramsallaştırıldığı farklı sosyal bilim yaklaşımları tanıtılacak ve “sosyal bilimlerin bilimsel statüsü” sorunsalına odaklanılacaktır.

POEC 603 - Politik Ekonomi Kuramları I
Bu derste, belli başlı politik ekonomi kuramları (Klasik, Marksist ve Neoklasik iktisat kuramları) irdelenecektir.

POEC 604 - Politik Ekonomi Kuramları II 
Bu derste politik ekonomi kuramları Neoklasik gelenekten başlayarak irdelenmeye devam edilecektir. Ayrıca ilgili siyasi ve ekonomik problemleri inceleyebilmek için gerekli araç ve kavram setinin incelenmesi ve öğrenilmesi de bu ders içerisinde gerçekleşecektir.

POEC 614 – Politik Makroiktisat
Bu derste seçilmiş politik makroiktisat konuları incelenecektir. Siyasal çevrim modelleri, para politikası ve enflasyonun politik ekonomisi, siyaset ve istikrarsızlığın maliye politikası ve makroekonomik performans üzerindeki rolü, kriz ve ekonomik reformların politik ekonomisi gibi konular ele alınacaktır.
 

SEÇMELİ DERSLER 
ÇEKİRDEK SEÇMELİ DERSLER
POEC 602 - Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler 
Bu derste, kapitalizmin oluşma ve olgunlaşma süreci; komünizmin doğuşu ve çöküşü, kapitalist sistemle etkileşimi, ve kapitalizmin geleceği irdelenecektir. 

POEC 611 – Küresel İktisat Politikası
Bu derste incelenecek konular şöyledir: 2. Dünya Savaşı Sonrasında Dünya Ekonomisi: Kurumsal Çerçeve; Kuramsal Yaklaşımlar: Realist Yaklaşım, Liberal Yaklaşım, Tarihsel Yapısalcı Yaklaşım; Uluslararası Parasal ve Finansal İlişkiler; Dış Borçlanma ve Finansal Krizler; Küresel Ticari İlişkiler; Bölgeselleşme ve Küresel Ticaret Rejimi; Çokuluslu Şirketler ve Küresel Ölçekte Üretim; Küresel Düzen ve Kalkınma, Küresel İktisat Politikasında Son Eğilimler.

POEC 612 – Kamusal Seçim
Dersin kapsamı şöyledir: Kamusal karar almanın normatif analizi: sosyal seçim teorisi; bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş süreçleri: Condorcet Paradoksu, Arrow teoremi, Black teoremi, sosyal refah fonksiyonları. Kamusal karar almanın pozitif analizi: kamusal seçim teorisi; siyasal tercih sürecinin iktisadi analizi: ortak rasyonellik, oylama ve seçimler, çıkar grupları ve siyasi partiler, koalisyon ve hükümet, stratejik oy kullanma, oyun teorisi, rant kollama, bürokratik üretim modelleri ve etkinlik.

POEC 613 - Kalkınmanın Ekonomi Politiği
Bu derste, kalkınma konusundaki farklı yaklaşımlar eleştirel bir biçimde değerlendirilecektir. Derste, bazı ülkelerin neden nispeten yoksul kaldığı, azgelişmişlik sorununa çözüm, ve küreselleşmenin kalkınma üstündeki olası etkileri gibi konular ele alınacaktır.

POEC 615 – İdeoloji ve Söylem
Bu derste Marxist, post-yapısalcı, post-analitik ve psikanalitik ideoloji ve söylem teorilerinin incelenmesini takiben, politik söylem teorisinin temel kavramları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

POEC 616 - Devlet Kuramları
Devlet nedir, nasıl anlaşılmalı ve kuramsallaştırılmalıdır? “Devlet”in farklı biçimlerde kavramsallaştırılmasıyla beraber, bugünün siyasal iktisat düşününün en önemli ekolleri ortaya çıkmıştır. Dersin amacı, öğrencileri, özellikle son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan “devlet tartışması” konusunda bilgilendirmektir. Bu bağlamda, özellikle hakim paradigmayı oluşturan ve IMF-Dünya Bankası tarafından benimsenen neoklasik-kurumsalcı devlet anlayışı, eleştirel Marxist yaklaşımlarla karşılaştırılıp, her iki anlayışın da bugünkü devlet tartışmasına yaptığı katkılar ve sınırları ortaya konulacaktır.

POEC 617 - Karşılaştırmalı Siyasal Analiz
Bu derste, karşılaştırmalı siyasal analizin belli başlı kuramları, kavramları, ve yöntemleri ele alınacaktır. Siyasi sistemleri karşılaştırmada kullanılan yaklaşımlar; devlet, ulus ve ulusçuluk, kurumlar, siyasi kültür, demokrasi, siyasi seçkinler, seçim sistemleri, ve toplumsal hareketler gibi karşılaştırmalı siyasal analizin belli başlı temaları çerçevesinde incelenecektir.

SERBEST SEÇMELİ DERSLER
POEC 631 – Teknolojinin Ekonomi Politiği
Bu derste, kısa bir teknoloji tarihi incelemesinden sonra teknolojinin emek üzerindeki etkisi ve sınıfsal oluşumlara katkısı incelenecektir. Teknolojinin, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi ‘yeni ekonomi’ gerçeği altında irdelenecektir. Dersin ilerleyen bölümlerinde, Marx’ın ve Post-Marxistlerin teknolojiyi konumlandırdıkları pozisyon ele alınacak ve yüksek teknolojinin veri olduğu ortamda çağdaş Marxist görüşler değerlendirilecektir.

POEC 632 – Uluslararası İşgücü Piyasaları
Dersin amacı, karşılaştırmalı bir çerçevede, kalkınmakta olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin yeni küresel üretim düzeni içersinde işgücü piyasalarındaki gelişmeleri incelemektir. Derste uluslararası iş bölümü, işgücünün uluslararası dolaşımı, üretimde taşeronlaşmanın işgücü piyasalarına etkileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere çeşitli örgütlerin işgücü piyasalarına getirdikleri düzenlemelerin ülkelerin siyasi ve iktisadi politikalarına getirdiği sınırlamalar ele alınacaktır.

POEC 633 - Enformel Sektörün Ekonomi Politiği
Derste, enformel sektörün kavramsallaştırılması, ekonomilerdeki payı, siyasi doğurguları, ve devletlerin enformel sektöre yaklaşımları irdelenecektir. 

POEC 634 – Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler
Bu ders küreselleşme olarak adlandırılan olguyla birlikte ve bu olguya karşı doğan yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketleri ele alarak bir yandan bu hareketlerin doğuşunu ve gelişimini, diğer yandan bu hareketlerin neo-liberal küreselleşmeyi dönüştürmede ne gibi bir rol oynayabileceklerini anlamayı amaçlamaktadır.

POEC 635 - Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi
Bu derste kalkınma, demokrasi, ve adalet bağlamında, ekonomileri azgelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerde devlet, toplum ve küresel ekonomi arasındaki etkileşim, irdelenecektir. 

POEC 636 - Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler
Derste, çokuluslu şirketlerin yapıları, amaçları ve kararları; doğrudan yabancı yatırımların ekonomiye ve siyasete etkileri; çokuluslu ve ulusötesi yatırım yapan şirketlerin devletle ilişkileri; misafir ve ev sahibi ülkeler bağlamında ele alınacaktır.

POEC 637 – Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma
Korunan alanlar ve çevresindeki doğal kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi, kırsal alanların kalkınmasında oldukça önemli bir konudur. Bu derste, korunan alanlarda sürdürülebilir kalkınma konusundaki yaklaşımlar ve katılımcı yönetim planları ele alınacaktır.

POEC 638 – AB ve ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
Bu dersin amacı; ABD’nin Ortadoğu’daki dış politikası hakkında bilgi vermek, bunları AB’nin söz konusu bölgedeki dış politika öncelikleri ile karşılaştırmak ve aradaki görüş ayrılıklarına vurgu yaparak, bu farklı bakış açılarının sebepleri ve sonuçları üzerinde analiz yapmaktır. Bunlara ek olarak, Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkileriyle paralel olarak Ortadoğu’daki yeri ve önemi değerlendirilecektir.

POEC 639 - Petrolün Ekonomi Politiği
Enerji sorunu, artan ithal petrol ve doğalgaz bağımlılığı boyutuyla günümüzde dünyanın temel sorunlarından birini teşkil etmektedir. Bu dersin amacı, dünyadaki kilit belirleyici enerji sektörü olan petrolün kendine özgü dinamiklerini ve bu dinamiklerin dünya için doğurduğu sonuçları, kilit menfaatlere odaklanan bir siyasi iktisat çerçevesinde irdelemektir.

POEC 640 – Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği
Yüksek öğrenim sektörü ülkelerin kalkınma ve teknoloji politikalarının temelini oluşturan önemli bir sektördür. Dersin amacı yüksek öğrenim sektörünün kalkınma ve ekonomik büyümedeki rolünü çeşitli bakış açılarıyla irdelemek, farklı eğitim modellerini karşılaştırmak, ve sektördeki reform ve gelişimlerin siyasi ve ekonomik boyutlarını hem ulusal hem de uluslararası çerçevede incelemektir.

POEC 641 – Yönetim Ekonomisi
Bu derste, makro iktisat politikalarının temelleri irdelenecek; bu çerçevede, üretim teorisi, fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma ve sermaye planlaması incelenecektir.

POEC 642 - Oyun Teorisi
Oyun teorisi çeşitli sosyal alanlardaki ikili stratejik etkileşimleri modellemeye yönelik bir matematiksel araçtır. Dersin amacı temel oyun teorisi kavramlarını ele almak ve ekonomi ve politika bilimi alanlarındaki örnek uygulamaları incelemektir.

POEC 644 – Tarımın Politik Ekonomisi 
Bu derste tarımın politik iktisadının temel teorileri ele alınacaktır. Ayrıca ilgili siyasi ve ekonomik problemleri inceleyebilmek için gerekli araç ve kavram setinin incelenmesi ve öğrenilmesi de bu dersin amaçları arasındadır.

POEC 646 Finansal Krizin Ekonomi Politiği