Burs Yönergesi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE 
UYGULANACAK ÖĞRETİM ÜCRETİ MUAFİYETİ İLE VERİLECEK
BURSLARA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM    Amaç-Kapsam-Dayanak
 

Amaç
MADDE 1- Bu yönerge Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programına kayıt olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde muafiyet uygulanmasına, öğrencilere burs verilmesine, öğretim ücreti muafiyetine, bursun devamına, bursun sona ermesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2- Bu yönerge Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programına kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere hangi şartlarda burs verileceği, bursun devam şartları ile bursun kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nın 65. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Ücreti Muafiyeti-Burslar

Tanımlar 
MADDE 4-     Yönergenin uygulanmasında;

a) Doktora programı: Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde  lisansüstü eğitim amacı ile açılan, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim verilen Doktora Programını, 
b) Doktora öğrencisi: Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Doktora Programına kabul edilen ve kayıt yaptıran, ders alan ve dersleri tamamlayarak tez aşamasında olan öğrenciyi,
c) Doktora tez öğrencisi : Bağlı olduğu doktora programına ait yönetmelik ve ilgili yönergelerde  belirlenen  koşulları  sağlayarak doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını başarı ile geçmiş, Atılım Üniversitesi öğretim üye ve üyeleri ile geçerli olan bir tez protokolünü imzalamış ve doktora düzeyinde tez çalışmalarına başlamış ve devam etmekte olan doktora öğrencisi,
d) Doktora tez danışmanı: Doktora öğrencisi ile doktora düzeyinde bir tez protokolü imzalamış ve doktora düzeyinde tez verme yetkisi olan Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesini,
e) Doktora program ücreti: Doktora öğrencisinin doktora programı süresince her dönem ödemesi gereken ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini,
ifade eder.

Öğretim Ücreti Muafiyeti

MADDE 5-     Atılım Üniversitesi tarafından;

a) Atılım Üniversitesi mensubu olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora öğrencisi olmaya hak kazanmış ve lisans, lisansüstü eğitimlerini üstün başarı ile tamamlayan öğrencilere,
b) Atılım Üniversitesi mensubu olmayan ancak Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kayıtlı olduğu doktora programında üstün başarı gösteren öğrencilere ve göstereceği öngörülen öğrencilere,

c) Atılım Üniversitesi ile diğer kurumlar arasında yapılan ve doktora programlarını destekleme amacı taşıyan işbirliği protokolleri ile belirlenen doktora öğrencilerine,
d) Ülke koşullarının gereği, engelli öğrenci, vb özel durumlarda olan doktora öğrencilerine, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün birlikte önerisi, Rektörün olumlu görüşü ve Mütevelli Heyet oluru ile belli oranlarda doktora programı öğretim ücretinde muafiyet uygulanabilir.

Öğretim Ücreti Muafiyet Koşulları ve Kapsamı

MADDE 6- Öğretim ücreti muafiyetinden yararlanma, devam koşulları ve kapsamı aşağıda belirlendiği şekildedir.

a) Personel Muafiyeti: Atılım Üniversitesi'nde fiili olarak görev yapan ve tam zamanlı statüsünde olan Öğretim Görevlileri, Uzmanlar, Araştırma Görevlileri ve İdari Personel belli oranda öğretim ücreti muafiyetinden yararlanabilir. 
b) Başarı Muafiyeti: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora programına kabul edilen ve kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ile kayıtlı olduğu doktora programına devam eden öğrencilerden üst düzeyde başarılı olan öğrenciler belli oranda öğretim ücreti muafiyetinden yararlanabilir. 
c) Teşvik Muafiyeti: Atılım Üniversitesi ile diğer kurumlar arasında yapılan ve doktora programlarını destekleme amacı taşıyan işbirliği protokolleri ile belirlenen doktora öğrencileri ile Ülke koşullarının gereği özel durumlarda olan doktora öğrencileri, engelli öğrenciler vb. belli oranda öğretim ücreti muafiyetinden yararlanabilir. 

Tüm muafiyetler bir akademik yıl için uygulanır. Bahar döneminde doktora programına kayıt olan öğrencilere muafiyet bir dönem uygulanır ve bu öğrencilerin bahar dönemi sonundaki not ortalaması esas alınır. Muafiyetlerden yararlanan doktora öğrencilerinin aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlamaları koşulu ile öğretim ücreti muafiyetinden yararlanmaları devam edebilir.

2009-2010 Akademik Yılı için geçerli muafiyet koşullan ve oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Muafiyet Türü

Başvuru Başarı Koşulu

Muafiyet devam koşulu (Genel not ortalaması)

Muafiyet Oranı

Personel

Atılım Üniversitesi Mensubu

Atılım Üniversitesi Mensubu, 3.00/4.00 ve üstü

80%

Başarı

En iyi %20

3.80/4.00 ve üstü

75%

 

En iyi %40

3.60/4.00 ve üstü

50%

 

En iyi %60

3.40/4.00 ve üstü

25%

Teşvik

İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından her akademik yıl başında belirlenir

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir

Personel, Başarı, Teşvik muafiyetlerinden yararlanacak Öğrenci sayısı ile muafiyet oranları her akademik yıl başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve duyurulur.

Öğretim ücreti muafiyetinden yararlanmak isteyen doktora öğrencileri bir dilekçe ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bizzat müracaat ederler. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün birlikte önerisi, Rektörün olumlu görüşü ve Mütevelli Heyet oluru ile muafiyetler uygulanır.

Başarı Muafiyetinden yararlanmak için başvuru aşamasında sıralama; aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programlardaki basan düzeyi, referansları, adayın genel durumu ve çalışmayı düşündüğü konunun önemi göz önüne alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenir.

Öğretim ücreti muafiyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler yönergede belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde normal öğretim süresince öğretim ücreti muafiyetlerinden yararlanırlar. Personel, Başarı ve Teşvik muafiyetlerinden yararlanan öğrencilerin öğretim ücreti muafiyetinin devamı akademik yıl sonunda istenilen genel not ortalamasını sağlayamaması, herhangi bir dönemde kaydını yenilememesi, muafiyet kapsamı dışında kalan öğretim ücretini ödememesi, disiplin cezası alması, programlar için belirlenen normal öğrenim süresini aşması, normal tez süresini aşması, Atılım Üniversitesi Mensuplarının Üniversiteden ayrılmaları halinde öğretim ücreti muafiyeti sona erer.

Burslar

MADDE 7- Atılım Üniversitesi kendi bünyesi dışındaki kurumların (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Devlet Planlama Teşkilatı, vb), Türkiye dışındaki kurumların (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb), özel kuruluşların (Firmalar, Odalar vb) ve şahısların önerdiği doktora programına yönelik doktora burslarını ilgili yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen koşulları sağlamak kaydı ile kabul eder, doktora öğrencilerinin bu burslara başvurmasını teşvik eder. İlgili Anabilim Dalı Başkanı program içindeki doktora öğrencilerinin başvurusu için koordinasyonu sağlar, öğrencileri izler ve gerekli başarı koşullarının sağlanmasını denetler. Bu burslarla ilgili koşullar ilgili kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından genel yasa ve yönetmelikler çerçevesi içinde belirlenir ve uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Proje Araştırma Görevlisi 
MADDE 8- 'Atılım Üniversitesi Tarafından Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri'(ARGEDA) kapsamında sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe girmiş proje çalışmalarında doktora öğrencisinin talebi, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve proje yürütücüsünün onayı ile doktora öğrencisi proje araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilir. Proje araştırma görevlisi Atılım Üniversitesi Eğitim Araştırma Görevlileri ile aynı statüde olmakla birlikte, ücretleri ve diğer yasal ödemeleri proje bütçesinden karşılanır.
Eğitim Araştırma Görevlisi 
MADDE 9- Bölümlerde sözleşmeli olarak görevlendirilen ve maaşını üniversitenin bütçesinden alan Eğitim Araştırma Görevlilerinin kayıtlı oldukları doktora programının muafiyet dışındaki eğitim ücreti ilgili proje bütçesinde kaynak ayrılmış olması halinde 'Atılım Üniversitesi Tarafından Desteklenen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri' (ARGEDA) bütçesinden karşılanabilir.
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 10- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi'ne ait diğer mevzuat ve esaslar uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 11- Bu yönerge Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.